Zapraszamy do zakupów w nowej wersji naszego sklepu internetowego

Regulamin Promocji Saeco

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ
"DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE”

 

§ 1. Określenie Organizatora

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Dodatkowy rok gwarancji z Saeco Premium Service” („Program”).

2. Organizatorem Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-222, Al. Jerozolimskie 195B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, NIP: 526-02-10-95, o kapitale zakładowym w wysokości 68.497.880,00 zł („Organizator” lub „Philips”).

 

§ 2. Termin i miejsce Promocji

 

1. Promocja trwa od 6.06.2016 do 30.09.2016r.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma zasięg ogólnopolski.

3. Promocją objęty jest zakup akcesoriów w sklepie internetowym: Ampol AGD, który warunkuje uzyskanie dodatkowego roku gwarancji na wskazane w niniejszym Regulaminie Ekspresy SAECO, objęte programem Saeco Premium Service.

 

§ 3. Uczestnicy Promocji

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik” lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego które zarejestrowały się w Programie Saeco Premium Service zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego programu dostępnym na stronie www.philips.pl/sps. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Programie uzależnione jest od spełniania warunków i  zakupu produktów tj. akcesoriów wymienionych w § 4 niniejszego  Regulaminu.

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją

 

§4. Zasady Promocji

 

1. Dodatkowa roczna gwarancja na ekspres do kawy objęty programem Saeco Premium Service,  na warunkach gwarancji określonych w certyfikacie uprawiającym do dodatkowego roku gwarancji zostanie udzielona po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2. Aby uzyskać przewidziany niniejszą Promocją dodatkowy rok gwarancji na ekspres należy:

a)  Przystąpić do programu Saeco Premium Service zgodnie z Regulaminem tego Programu;

b) Dokonać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu ekspresu  lecz nie później i nie wcześniej  niż w okresie od dnia 06.06.2016r. do dnia 30.09.2016r. zakupu zestawu akcesoriów do utrzymania ekspresu w sklepie internetowym Ampol Agd na stronie www.dodatkowagwarancja.pl., tj:

(1) 2 x Saeco zestaw do konserwacji (CA6706/47) odpowiedni dla modeli: HD8954/09, HD8953/19, HD8953/09, HD9712/01, HD8968/01, HD8966/01, HD8965/01, HD8964/01, HD8857/09, HD8855/09 lub

(2) 3 x filtr Saeco AquaClean (CA6903/00) odpowiedni dla modeli: HD8977/01, HD8975/01, HD8859/01, HD8858/01.

c) Przy wypełnianiu danych teleadresowych potrzebnych do sfinalizowania zakupu podać te same dane, pod którymi  Uczestnicy są zarejestrowani w programie Saeco Premium Service (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres email).

3. Organizator promocji odeśle drogą pocztową, w terminie 30 dni od daty spełnienia wszystkich warunków Promocji certyfikat uprawniający do dodatkowego roku gwarancji, który stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych  zgodnie z warunkami gwarancji  w okresie roku od daty zakończenia podstawowej gwarancji producenta.

4. Prawo skorzystania z dodatkowego roku gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi Philips:

a) dowodu zakupu sprzętu objętego promocją lub podbitej karty gwarancyjnej;

b) certyfikatu dodatkowego roku gwarancji.

 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania promocji i nie później niż do dnia 30.01.2017 r. za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Organizatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską).

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-222, Al. Jerozolimskie 195B, z dopiskiem: Reklamacja Dodatkowy rok gwarancji z Saeco Premium Service

3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

 

§6.  Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B (02-222 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385.

2. Administratorem danych osobowych związanych z zakupem produktów na stronie internetowej https://www.dodatkowagwarancja.pl/ jest AMPOL AGD.

3. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji przez Philips oraz sklep Ampol Agd. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.). Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy, Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:  www.dodatkowagwarancja.pl

3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Philips będą udzielane pod numerem  infolinii Philips: 22 397 15 06 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 18.00).

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

 

 

Zważywszy, że Organizator postanowił przedłużyć okres Promocji na dotychczasowych warunkach, Organizator wprowadza następujące zmiany do Regulaminu:

ANEKS NR 1 Z DNIA 1.10.2016 ROKU

DO REGULAMINU PROMOCJI POD NAZWĄ „DODATKOWY ROK GWARANCJI Z SAECO PREMIUM SERVICE”

§ 1

Organizator zmienia brzmienie § 2 Regulaminu Promocji, który otrzymuje treść:

㤠2. Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja trwa od 6.06.2016 do 31.08.2017r.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma zasięg ogólnopolski.
  1. Promocją objęty jest zakup akcesoriów w sklepie internetowym: Ampol AGD, który warunkuje uzyskanie dodatkowego roku gwarancji na wskazane w niniejszym Regulaminie Ekspresy SAECO, objęte programem Saeco Premium Service.”

 

§ 2

Organizator zmienia brzmienie § 4 Regulaminu Promocji, który otrzymuje treść:

„§4.   Zasady Promocji

 1. Dodatkowa roczna gwarancja na ekspres do kawy objęty programem Saeco Premium Service, na warunkach gwarancji określonych w certyfikacie uprawiającym do dodatkowego roku gwarancji zostanie udzielona po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Aby uzyskać przewidziany niniejszą Promocją dodatkowy rok gwarancji na ekspres należy:

a)       Przystąpić do programu Saeco Premium Service zgodnie z Regulaminem tego Programu;

b)     Dokonać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu ekspresu, lecz nie później i nie wcześniej niż w okresie od dnia 06.06.2016r. do dnia 31.08.2017r. zakupu zestawu akcesoriów do utrzymania ekspresu w sklepie internetowym Ampol Agd na stronie www.dodatkowagwarancja.pl., t.j.:

(a)   2 x Saeco zestaw do konserwacji (CA6706/47) odpowiedni dla modeli: HD8954/09, HD8953/19, HD8953/09, HD9712/01, HD8968/01, HD8966/01, HD8965/01, HD8964/01, HD8857/09, HD8855/09 lu

(b)  3 x filtr Saeco AquaClean (CA6903/00) odpowiedni dla modeli: HD8977/01, HD8975/01, HD8859/01, HD8858/01.

c)      Przy wypełnianiu danych teleadresowych potrzebnych do sfinalizowania zakupu podać te same dane, pod którymi Uczestnicy są zarejestrowani w programie Saeco Premium Service (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres email).

 1. Organizator promocji odeśle drogą pocztową, w terminie 30 dni od daty spełnienia wszystkich warunków Promocji certyfikat uprawniający do dodatkowego roku gwarancji, który stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych zgodnie z warunkami gwarancji w okresie roku od daty zakończenia podstawowej gwarancji producenta.
 2. Prawo skorzystania z dodatkowego roku gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia autoryzowanemu serwisowi Philips:

a)     dowodu zakupu sprzętu objętego promocją lub podbitej karty gwarancyjnej;

b)     certyfikatu dodatkowego roku gwarancji.”

 

§ 3

Organizator zmienia brzmienie § 5 Regulaminu Promocji, który otrzymuje treść:

„§5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania promocji i nie później niż do dnia 31.12.2017 r. za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na adres Organizatora (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską).
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-222, Al. Jerozolimskie 195B, z dopiskiem: Reklamacja Dodatkowy rok gwarancji z Saeco Premium Service ”
 3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.”

 

§ 4

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do dalszych zmian postanowień Regulaminu Promocji
  w uzasadnionych przypadkach, jednak nie będą one zmieniać praw nabytych Uczestników. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści.
 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1.10.2016r.

 

 

Polityka prywatności
TA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ich temat, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi po kliknięciu na link Polityka prywatności po prawej stronie. Jeśli nie zmienią Państwo ustawień swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, pliki cookie będą zapisywane w przeglądarce na Państwa urządzeniu.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

 • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
 • uprościć działanie stron internetowych,
 • zapamiętać zawartość Twojego koszyka bez logowania,
 • zapamiętać Twoje dane do zamówienia bez rejestracji,
 • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki Google wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć