Zapraszamy do zakupów w nowej wersji naszego sklepu internetowego www.philipsagd.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AMPOL-AGD.PL

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1. CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4. KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

6. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

8. OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

9. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

11. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

12. REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawcę/Usługodawcę

13. REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

14. REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę

15. SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.ampol-agd.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

16. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.ampol-agd.pl – Andrzeja Matacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMPOL P.H.U. ANDRZEJ MATACZ z siedzibą w Szczecinie: ul. Pocztowa 37A (kod pocztowy: 70-357 Szczecin), posiadającego numer NIP 8521809398, numer REGON 810936499, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: philips@ampol-agd.pl

17. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

18. USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

19. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

21. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.ampol-agd.pl

22. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA – złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży poprzez przekazanie mu treści zamówienia

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.ampol-agd.pl jest handel produktami, w tym akcesoriami marki Philips, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

 • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
 • połączenie z siecią Internet,
 • zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php,
 • włączona obsługa cookies,
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej.

3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

4. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.ampol-agd.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.ampol-agd.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia wypełniając dostępny on-line formularz zamówienia Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

 • wybrać w menu na stronie głównej preferowaną kategorię produktów,
 • kliknąć na, znajdujący się przy opisie preferowanego produktu, przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”, aby dodać preferowany produkt do wirtualnego koszyka,
 • wybrać preferowany sposób dostawy i płatności,
 • przejść do podstrony z wirtualnym koszykiem poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Przejdź do płatności”,
 • podać dane osobowe, których wpisanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości, nr telefonu, adres e-mail),
 • zapoznać się z regulaminem;
 • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
 • kliknąć na przycisk z napisem „Złóż zamówienie”,
 • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę” oznaczającym iż obowiązek zapłaty zaktualizuje się w momencie otrzymania od Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie otrzymania od Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomości e-mail o której mowa w ustępie poprzednim (zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu).

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

 • przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • gotówką za pobraniem do rąk kuriera bądź listonosza,

6. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

7. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się  po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

8. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 14 dni roboczych.

§4. Dostawa towaru

1. Maksymalny czas dostawy wynosi 4 dni robocze od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Konsumenta: spółka DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368,
posiadająca nr NIP 5260204110) albo DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000047237, posiadająca nr NIP 5270022391) bądź operator pocztowy Poczta Polska SA (NIP 5250007313, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000334972).

4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.ampol-agd.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Ponadto wysokość opłat jest określona również w zakładce Warunki płatności i wysyłki.

§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres philips@ampol-agd.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta,  o dołączenie do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem (91) 484-90-61, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: philips@ampol-agd.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6.Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta,  o dołączenie do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem (91) 484-90-61, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: philips@ampol-agd.pl).

3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

5. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.

7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

8..Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta,  o dołączenie do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

 • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,
 • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.ampol-agd.pl formularza zamówienia.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim, poprzez opuszczenie strony internetowej www.ampol-agd.pl.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej philips@ampol-agd.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).

5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca/Usługodawca (szczegółowe dane Sprzedawcy/Usługodawcy zostały podane w §1).

2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.

3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z nim przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ampol-agd.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6. Strona internetowa www.ampol-agd.pl posługuje się plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat tych plików znajdują się w zakładce Polityka cookie.

7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą formularza dostępnego on-line na stronie internetowej www.ampol-agd.pl.

8. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Kupujących zgłaszać na adres mailowy philips@ampol-agd.pl bądź telefonicznie pod numerem (91) 484-90-61.

§10. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy/Usługodawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://ampol-agd.pl/sklep/regulamin/ i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2015 r.

 

Polityka prywatności
TA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ich temat, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi po kliknięciu na link Polityka prywatności po prawej stronie. Jeśli nie zmienią Państwo ustawień swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, pliki cookie będą zapisywane w przeglądarce na Państwa urządzeniu.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

 • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
 • uprościć działanie stron internetowych,
 • zapamiętać zawartość Twojego koszyka bez logowania,
 • zapamiętać Twoje dane do zamówienia bez rejestracji,
 • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki Google wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć